Referat af 5. generalforsamling

Dansk - Bhutanesisk kulturforening

’’Håndtryk & Hatemalo’’

Den 17/2 2016 kl. 19.00

Festsalen på Kultunariet i Søndregade 12 A

4690 Haslev

Generalforsamlingen foregik ifølge dagsordenen:

  1. Valg af dirigent og referent: Dirigent Poul og referent Bishnu
  2. Dirigenten erklærede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, fordi indkaldelsen blev sendt mindst en måned før generalforsamlingen.
  3. Kamal som foreningens formand har fortalt om bestyrelsens beretning for det foregående år. Der var et par kommentarer: Gutte har sagt, at koldkrigsmuseet er et godt sted at besøge, fordi besøgende kan lære om Danmark og det danske samfund. Niels har sagt, at det blev en dyr tur. Paul har foreslået, at man kan diskutere i bestyrelsen, hvis der er noget. Beretningen blev godkendt. 
  4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det foregående år: Kamal uddelte regnskabet og orienterede kort. Der var ikke nogen kommentarer. Årsregnskab 2015 blev godkendt.
  5. Planer for det kommende år: Kamal har fortalt, at der ikke er lavet planer for kommende år. Den nye bestyrelse laver planen og sender til medlemmerne pr. mail. Jette foreslog, at ’’Hatemalo’’ vil deltage i foreningernes dag i året 2016.
  6. Medlemsgebyr for det kommende år: Alle bliver enige om at beholde medlemsgebyret 100 kr.
  7. Behandling af modtagne forslag: Der var ikke modtaget noget forslag, derfor var der ikke nogen diskussion om det.

 

Dirigenten sagde tak til de udgående bestyrelsesmedlemmer, Niels og Kamal og gav en buket til hver af dem.

  1. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 12: Der blev forslået Raj Kumar, Bal Kri. og Niels. Stemmesedler blev delt ud til deltagerne. Eva og Jiwan blev valgt som stemmetællere. Resultat: Dirigenten erklærede resultatet, at Raj Kumar har fået 26 stemmer, Bal Kri. har fået 24 stemmer og Niels har fået 17 stemmer. Raj Kumar og Bal Kri. er valgt som bestyrelsesmedlemmer i 2 år.
  2. Valg af suppleanter til bestyrelsen i henhold til § 12: Niels er valgt som suppleant uden modkandidat.

10. Evt. Jette kom med et forslag om deltagelse i en radio udsendelse: Bishnu, Durga, Gutte og evt. Poul er interesseret i at deltage.

Generalsamlingen gik godt. Dirigenten sagt tak til alle, der var til stede.

 

 

Bishnu Prasad Adhikari                                                      Paul Erik Larsen

(Referent)                                                                    (Dirigent)